KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1.      İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); Ayazağa Mah. 215. Sk. Vadi İstanbul Teras Sitesi 3 Blok NO: 4/3 İç kapı No: 72 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Modaloop Giyim ve Aksesuar Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi (“Modaloop”), Modaloop’a ait https://moda-loop.com/ web adresli internet sitesine (“İnternet Sitesi”) kiralanmak üzere eşya (“Ürün”) yüklemesi amacıyla Ürün’lerini Modaloop’a teslim edecek olan Kullanıcı (“Kullanıcı”) ve Ürün’leri kiralayan Müşteri (“Müşteri”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

1.2.      Modaloop, Kullanıcı ve Müşteri tek başına (“Taraf”) ve birlikte (“Taraflar”) olarak anılacaklardır.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1.      İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri’nin Modaloop’a ait https://moda-loop.com/ web adresli internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği Kullanıcı’ya ait Ürün’ün kiralanması ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Kullanıcı/Müşteri, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, İnternet Sitesi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve tüm hizmetlere ilişkin Modaloop tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı/Müşteri, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. ÜYELİK VE GENEL HİZMET ÇERÇEVESİ

3.1.      Üyelik

3.1.1.   İnternet Sitesi’ne üye olma işlemi, Kullanıcı/Müşteri’nin İnternet Sitesi üzerinden e-posta adresini kullanarak ve gerekli bilgileri sağlayarak bir hesap oluşturması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşme’de düzenlenen üyelikten doğan hak ve yetkilere sahip olunamaz.

3.1.2.   Modaloop’a üye olabilmek için reşit olmak gerekmektedir. Reşit olmayan kişiler kanalıyla yapılan üyelik başvuruları tamamlamış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılması sonucunu doğurmayacaktır.

3.1.3.   Modaloop herhangi bir gerekçe göstermeden ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcı/Müşteri’nin üyeliğine son verebilir veya üyeliği geçici olarak durdurabilir.

3.1.4    Kullanıcı, 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla her zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeden işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir. Kullanıcı’nın Sözleşme’yi feshettiği tarihte Ürün’ün Müşteri/ler tarafından kiralanmış olması halinde Kullanıcı, Modaloop’un Ürün’ü Müşteri/ler’e gönderememesinden doğan zararlarını tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.      Genel Hizmet Çerçevesi

3.2.1.   İşbu Sözleşme çerçevesinde verilen hizmetlerin kapsamı; Kullanıcı/lar’ın, hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan Ürün’leri, belli bir bedel karşılığında Müşteri/ler tarafından kiralanmasını sağlamak amacıyla Modaloop’a teslim etmesi ve bahsi geçen Ürün’lerin Modaloop tarafından İnternet Sitesi üzerinden ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla Müşteri/ler’e kiralanması, pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması ile taraflar arasındaki ödeme ilişkisinin işbu Sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması hizmetinin verilmesidir.

 1. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.      Kullanıcı, orijinal satış bedeli 1.000,00 (bin) Türk Lirası ve üzerindeki kıyafet ve aksesuarlarını, Müşteri/ler’e kiralanması amacıyla İnternet Sitesi’ne yüklenmek üzere Modaloop’a teslim edebilir. Kullanıcı tarafından Modaloop’a gönderilen Ürün’lerin orijinal ve/veya Müşteri tarafından özellikleri taahhüt edildiği gibi olduğunun kabulü esastır.

4.2.      Kullanıcı, Modaloop’a ait İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Modaloop’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları Modaloop’un ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.      Kullanıcı, kiralanması amacıyla Modaloop’a gönderdiği Ürün’ler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen Ürün’lerin kiralanmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını ve tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4.      Kullanıcı, Modaloop’a ait İnternet Sitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı’yı bağlayacaktır.

4.5.      Kullanıcı, Modaloop ile olan ticari iş birliği kapsamında elde edeceği tüm kazançların vergilendirilmesi hususunda tüm yükümlülüklerin yalnızca kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6.      Kullanıcı’nın Modaloop’un yazılı izni dışında, İnternet Sitesi üzerinden yapacağı herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermesi ya da iletişim bilgilerini paylaşması yasaktır.

4.7.      Kullanıcı, diğer Kullanıcı’ların ve/veya Müşteri’lerin erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşımdan ve bunlar neticesinde ortaya çıkabilecek zararlardan münhasıran sorumlu olacaktır.

4.8.      Kullanıcı, Modaloop’un yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 1. MÜŞTERİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.      Müşteri, teslim aldığı Ürün’ü, siparişini oluşturduğu esnada belirttiği süre (4 gün / 8 gün / 12 gün) boyunca elinde tutma hakkına sahiptir. Müşteri, bu süre boyunca Ürün’ü her türlü özeni göstererek en iyi şekilde kullanacağını ve iade tarihine dek korunması için gerekli tedbirleri alacağını, bu sürenin sonunda Ürün’ü Modaloop’un anlaşmalı olduğu kargo şirketine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.      Müşteri, Ürün’ü kargo şirketine teslim etmekte geciktiği beher gün için Ürün’ün bir günlük kiralama bedelini ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün’ün bir günlük kiralama bedeli, Ürün’ün kiralama bedelinin Müşteri’nın Ürün’ü elinde tutma hakkına sahip olduğu gün sayısına bölünmesi ile elde edilen bedeli ifade etmektedir.

5.3.      Müşteri’nin eline ulaşan Ürün’ün hasarlı, ayıplı, kirli ve/veya İnternet Sitesi’nde yer alan fotoğraftan farklı olması durumunda Müşteri, bu durumu Ürün’ün eline ulaştığı gün içerisinde Modaloop’a bildirmek ve Modaloop’un onay vermesi halinde Ürün’ün eline ulaştığı andan itibaren 24 saat içerisinde Modaloop’a gönderilmek üzere kiralama bedelinin iadesini talep edebilir. Modaloop’un iadeyi kabul etmesi durumunda, masrafları mahsup edildikten sonra takdir edeceği kira bedelini Ürün’ün iadesinden itibaren 30 gün içerisinde Müşteri’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.      Müşteri, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez, devir ve temlik edemez. Aksi halde Modaloop, orijinal Ürün’ün kendisi tarafından belirlenecek satış bedelini Müşteri’den tahsil etme hakkına sahip olacaktır.

5.5.      Müşteri, yalnızca ürünün boyunun kısaltılması amacıyla teyel dikiş yapma hakkına sahiptir. Teyel dikiş, ürünün kesilmeksizin aralıklı dikilmesi ile yapılan ve kolayca sökülen bir dikiş türüdür. Bunun dışında Müşteri, hangi amaçla olursa olsun, Ürün üzerinde herhangi bir değişiklik, dikiş, tadilat yapmayacağını, Ürün ölçülerini değiştirmeyeceğini, Ürün’e ilave diktirmeyeceğini ve Ürün’ün ilavelerini söktürmeyeceğini, Ürün’ü kuru temizlemeye vermeyeceğini ve yıkamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6.      Müşteri, Modaloop’a ait İnternet Sitesi’ne üye olurken ve sipariş oluştururken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Modaloop’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları Modaloop’un ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7.      Müşteri, Modaloop’a ait İnternet Sitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Müşteri’yi bağlayacaktır.

5.8.      Müşteri, diğer Müşteri’lerin ve/veya Kullanıcı’ların erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşımdan ve bunlar neticesinde ortaya çıkabilecek zararlardan münhasıran sorumlu olacaktır.

 1. MODALOOPUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1.      Modaloop, Kullanıcı’ya ait olan kiraladığı her bir Ürün için, Ürün’ün kira bedelinin vergiler hariç net %40’ı oranında komisyon alma hakkına sahiptir. Bu oran Modaloop tarafından her zaman değiştirilebilecektir. Ürün’ün kira bedeli, Ürün’ün İnternet Sitesi’nde yer alan kiralama bedelini ifade eder.

6.2.      Kullanıcı tarafından Modaloop’a teslim edilen Ürün’ler, Ürün’ün Modaloop’a ulaştığı tarihten başlayarak Ürün’ün Kullanıcı’ya geri gönderildiği tarihe kadar Modaloop’un güvencesi altındadır. Kullanıcı’nın Modaloop’a göndermiş olduğu Ürün’ler Modaloop tarafından kabul edilmeden önce incelenecek olup Modaloop hiçbir koşula bağlı olmadan Ürün’ü reddetme hakkına sahiptir. Ürün’ün reddedilmesi ve Kullanıcı’ya iade edilmesi halinde iadeden ve/veya Ürün üzerinde ortaya çıkacak masraf, defekt, kusur ve hasarlardan doğacak tüm sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup Modaloop’un hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

6.3.      Kullanıcı tarafından Modaloop’a gönderilen Ürün’lerin fotoğraf çekimi Modaloop tarafından yapılacak ve Ürün’ler İnternet Sitesi’ne Modaloop tarafından yüklenecektir. Modaloop, Ürün’lerin fotoğraflanması, paketlenmesi ve kargoya verilmesi aşamalarında gerekli dikkat ve özeni göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4.      Modaloop, Ürün’lerin Kulanıcı’nın kendisine gönderdiği haliyle, temiz ve İnternet Sitesi’ne yüklediği fotoğraflarda göründüğü şekilde Müşteri’ye teslim edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Modaloop’un işbu maddeye aykırılığından doğan sorumluluk münhasıran Modaloop’a aittir. Bununla birlikte Modaloop, teslim tarihinde Ürün’ü inceleyerek teslim alan Müşteri tarafından Ürün’ün teslim edildiği gün içerisinde bildirilmeyen hasarlardan sorumlu tutulamaz.

6.5.      Modaloop, Ürün’ü, Müşteri’nin Ürün’ü kiraladığı tarihlerde Müşteri’ye teslim edilmiş olacak şekilde anlaşmalı olduğu kargo şirketine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Modaloop kargo ücretinden tek başına sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6.      Modaloop, Müşteri tarafından kiralanan Ürün’ün kendisine geri gönderilmesinin ardından Ürün’ü yeni bir Müşteri’ye kiralamadan önce Ürün’ü anlaşmalı olduğu kuru temizleme şirketine vermek suretiyle temizletecektir. Modaloop, kuru temizleme masraflarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7.      Modaloop, Ürün’ün iade tarihinde, Müşteri tarafından iade edilen Ürün’ü kontrol etmek, Ürün’ün kiralanan Ürün olup olmadığını tespit etmek ve Ürün üzerinde hasar incelemesi yapmakla yükümlüdür.

6.8.      Modaloop, Ürün’ün Müşteri tarafından hasarlı ve/veya üzerinde değişiklik yapılmış şekilde iade edilmesi veya iade edilmemesi hallerinde 2 gün içerisinde Kullanıcı’yı durumla ilgili olarak bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9.      Müşteri’nin Ürün üzerinde herhangi bir hasara sebebiyet vermesi halinde; hasar onarım bedelinin 100,00 (yüz) Türk Lirası’nın altında olması halinde hasar Modaloop tarafından karşılanacaktır. Hasar onarım bedelinin 100,00 (yüz) Türk Lirası’nı aştığı hallerde hasar Müşteri tarafından karşılanacaktır. Ürün’ün onarılmasının mümkün olmaması veya Ürün’ün Müşteri tarafından iade edilmemesi hallerinde Müşteri, orijinal Ürün’ün Modaloop tarafından belirlenecek satış bedelini Modaloop’un ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10.    Müşteri tarafından iade edilen Ürün’ün, Modaloop tarafından Müşteri’ye gönderilmiş olan Ürün’den farklı olduğunun Modaloop tarafından anlaşılması halinde, Müşteri, orijinal Ürün’ün Modaloop tarafından belirlenecek satış bedelini Modaloop’un ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

7.1.      İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün’ün Sözleşme’de belirtilen şartlar dahilinde kiralanması halinde Müşteri, Modaloop’a Ürün’ün kira bedelini peşinen ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ürün’ün kira bedeli, Ürün’ün İnternet Sitesi’nde yer alan kiralama bedelini ifade etmektedir.

7.2.      İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Ürün’ün kiralanması halinde Modaloop, Müşteri’den tahsil edilen Sözleşme bedelinden işbu Sözleşme’nin 6.1. maddesi uyarınca hak kazandığı komisyonu keserek kalan tutarı 30 gün içinde Kullanıcı’ya ait banka hesabına aktaracaktır.

 1. MÜCBİR SEBEP

8.1.      Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Modaloop’un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Modaloop’un işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Modaloop ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

9.1.      6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Kullanıcı’ya ve Müşteri’ye ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Kullanıcı’ya ve Müşteri’ye ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Kullanıcı, Müşteri ve Modaloop arasında kurulan Kullanıcı sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Modaloop adına yerine getirilmesini sağlamak için Modaloop, Modaloop iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

10.1.    Modaloop, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda İnternet Sitesi’nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

11.1.    İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, hakem heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 1. DEVİR

12.1.    Modaloop, her zaman için işbu Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir. Kullanıcı/Müşteri, Modaloop’un yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını tamamen veya kısmen devir ve temlik edemeyecektir.

 1. TEBLİGAT

13.1.    Taraflar, İnternet Sitesi’nde yer alan ve üyelik bilgilerinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

14.1.    İşbu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Modaloop’un kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Sözlesme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 1. YÜRÜRLÜK

15.1.    15 (on beş) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Kullanıcı/Müşteri tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.